[gě] [gè] [ge]
aux.
1.
〈方〉
adj.

例句

释义:
类别:全部全部,口语口语,书面语书面语,标题标题,技术技术
来源:全部全部,字典字典,网络网络
难度:全部全部,简单简单,中等中等,