-day
Did you mean
Sounds like
day
日;白天;一日;白昼;时代;节日;昼;胜利;日光;寿命;约定的日子;战斗;胜负;生 …
days
日;白天;一日;白昼;时代;节日;昼;胜利;日光;寿命;约定的日子;战斗;胜负;生 …
dai
date
日期;约会;年代;时期;时代;起;同日;始;海枣;约会的对象;本日;和…约会;海 …
dey
总督;帕夏