70

Sample Sentence

Definition:
Category:AllAll,OralOral,WrittenWritten,TitleTitle,TechnicalTechnical
Source:AllAll,DictionaryDictionary,WebWeb
Difficulty:AllAll,EasyEasy,MiddleMiddle,HardHard
2.
AT&T recently said it costs 70% less to transmit a bit of data on a Wi-Fi network than on its mobile phone network.
AT&T公司最近表示在Wi-Fi网络上传输数据比在手机网络上要便宜70%。
rú guǒ yǐ zōng jiào wèi qí mìng míng de huà , wǒ men kě yǐ chēng qí wéi , xī là de shèng jīng , dàn tā bú shì