castoreum

US [kæs'tɒrɪrm]
UK [kæs'tɔ:rɪəm]
  • n.海狸香
  • Web海狸香料;海狸喷鼻
n.
1.
海狸香