consultant

US [kənˈsʌlt(ə)nt]
UK [kənˈsʌltənt]
  • n.会诊医生;(受人咨询的)顾问;求教者
  • Web咨询公司;咨询师;顾问医生
Plural Form:consultants  
n.
1.
(受人咨询的)顾问;会诊医生,(顾问)医生
2.
求教者,(与人)商议者,征求意见者,查阅者