Skip to content

coordinator

US [koʊˈɔrdɪˌneɪtər]
UK [kəʊˈɔː(r)dɪˌneɪtə(r)]
  • n.协调人;同等的人;同等物;配合者[物]
  • Web协调者;协调员;协调器
Plural Form:coordinators  
n.
1.
协调人
2.
同等的人;同等物;配合者[物];整合物;【生】共同调济器(官)
3.
【语】对等连接词