Skip to content

denounce

US [dɪˈnaʊns]
UK [dɪ'naʊns]
  • v.谴责;斥责;揭发;扬言要(报仇等)
  • Web谴责异端;告发;声讨
Simple Present:denounces  Present Participle:denouncing  Past Tense:denounced  
v.
1.
指责,谴责;声讨,斥责
2.
告发,揭发
3.
〈古〉恐吓,扬言要(报仇等)
4.
通告废除(条约等)
1.
指责,谴责;声讨,斥责
2.
告发,揭发
3.
〈古〉恐吓,扬言要(报仇等)
4.
通告废除(条约等)