Desita

  • Web西塔;已被说示
1.
西塔
助产士德西塔Desita)判断出新生儿的问题是窒息,因此迅速清除了婴儿的呼吸道以刺激呼吸。婴儿随即发出哭声,德西塔将婴儿放到 …
iipdigital.usembassy.gov|Based on 1 page
2.
已被说示
巴利语入门(性恩) ... a + ta = yAcita 已被乞讨、已乞求 + ta = desita 已被说示、已说示 + ta = pUjita 已被供养、已供养 + ...
www.scribd.com|Based on 1 page