Don Juans is Don Juan's Plural Form

Don Juan

US [ˌdɑn ˈhwɑn]
UK [ˌdɒn ˈdʒuːən]
  • na.唐璜;风流荡子;英国诗人拜伦一部长诗的题目
  • Web唐璜级
Plural Form:Don Juans  
na.
1.
唐璜;风流荡子
2.
英国诗人拜伦一部长诗的题目