Skip to content

Greenwich

US [ˈgrɪnɪdʒ]
UK [ˈɡrinidʒ]
  • n.【旅】格林威治;(伦敦)格林尼治
  • Web格林威治大学;格林尼治大学;格林威治天文台
n.
1.
【旅】格林威治,英国伦敦格林威治区
2.
(伦敦)格林尼治