Skip to content

microbiology

US [ˌmaɪkroʊbaɪˈɑlədʒi]
UK [ˌmaɪkrəʊbaɪˈɒlədʒi]
  • n.微生物学
  • Web微生物学通报;微生物或细菌学;微观生物学
Microbiology
n.
1.
微生物学the scientific study of very small living things, such as bacteria