Skip to content

Missouri

US [mi'zuəri]
UK [mɪ'zʊəri]
  • n.密苏里;【城】密苏里州;密苏里河
  • Web美国密苏里州;密苏里号;圣路易斯
n.
1.
【城】密苏里州,a state of the central United States
2.
密苏里
3.
密苏里河