Skip to content

Niagara Falls

US [naɪˈæɡ(ə)rə fɔːlz]
UK 
  • n.尼亚加拉瀑布;(加拿大)尼亚加拉瀑布市;(美国)尼亚加拉瀑布市
  • Web尼亚加拉大瀑布;尼加拉瀑布;尼加拉瓜瀑布
n.
1.
尼亚加拉瀑布
2.
(加拿大)尼亚加拉瀑布市
3.
(美国)尼亚加拉瀑布市