Stanford University

US 
UK 
  • n.斯坦福大学
  • Web史丹佛大学;美国斯坦福大学;史丹福大学
n.
1.
斯坦福大学

Sample Sentence

Definition:
Category:AllAll,OralOral,WrittenWritten,TitleTitle,TechnicalTechnical
Source:AllAll,DictionaryDictionary,WebWeb
Difficulty:AllAll,EasyEasy,MiddleMiddle,HardHard
1.
随后来自加利福尼亚斯坦福大学张首晟安德烈﹒百奈威表示也许该去元素周期表的下半部分找找
suí hòu lái zì jiā lì fú ní yà sī tǎn fú dà xué de zhāng shǒu shèng ān dé liè﹒百奈威表示也许该去元素周期表的下半部分找找