Skip to content

Azrael

US 
UK [ˈæzreiəl]
  • n.(犹太教和穆斯林信仰中使灵魂离开躯体的)死神
  • Web赶在格格巫和阿兹猫;亚兹拉尔;死亡天使
n.
1.
(犹太教和穆斯林信仰中使灵魂离开躯体的)死神