bantams is bantam's Plural Form

bantam

US [ˈbæntəm]
UK ['bæntəm]
  • n.【动】矮脚鸡;矮小好斗的人;轻量级拳师;(欧战时的)矮子大队
  • adj.矮小好斗的;小型的
Plural Form:bantams  
n.
1.
【动】矮脚鸡
2.
矮小好斗的人;〈美俚〉不够征兵标准高度的矮子
3.
轻量级拳师
4.
(欧战时的)矮子大队
5.
【体】雏量级
1.
【动】矮脚鸡
2.
矮小好斗的人;〈美俚〉不够征兵标准高度的矮子
3.
轻量级拳师
4.
(欧战时的)矮子大队
5.
【体】雏量级
adj.
1.
矮小好斗的
2.
小型的