Skip to content

bulbs is bulb's Plural Form

bulb

US [bʌlb]
UK [bʌlb]
  • n.灯泡;鳞茎;球状物;(寒暑表的)水银球
  • v.生球茎;形成球状
  • Web电灯泡;球根;鳞茎类
Plural Form:bulbs  
n.
1.
球状物;(寒暑表的)水银球;灯泡;烧瓶;真空管;测温包
2.
【植】球根;鳞茎
3.
【解】球;扁桃腺
4.
(照相机的)快门
5.
(汽车的)圆顶车壳;【航】球形船首
1.
球状物;(寒暑表的)水银球;灯泡;烧瓶;真空管;测温包
2.
【植】球根;鳞茎
3.
【解】球;扁桃腺
4.
(照相机的)快门
5.
(汽车的)圆顶车壳;【航】球形船首
v.
1.
生球茎
2.
肿[涨]成球,形成球状