checkering is checker's Present Participle

checker

US [ˈtʃekər]
UK [ˈtʃekə(r)]
  • n.测试装置;动画检验员;制止者;阻止者
  • v.划格
  • Web雕花方格;刻纹
Plural Form:checkers  Past Participle:checkered  Present Participle:checkering  
n.
1.
检查器,检验设备,试验设备,测试装置;动画检验员
2.
制止者;阻止者;理货员,统计员
3.
西洋跳棋,跳棋子,棋盘式排列,棋盘格场地
4.
划格用具
1.
检查器,检验设备,试验设备,测试装置;动画检验员
2.
制止者;阻止者;理货员,统计员
3.
西洋跳棋,跳棋子,棋盘式排列,棋盘格场地
4.
划格用具
v.
1.
划格