Skip to content

cocker spaniel

US [ˌkɑkər ˈspænjəl]
UK [ˌkɒkə(r) ˈspænjəl]
  • un.考克斯班尼犬;西班牙长耳狗
  • Web可卡犬;美国可卡犬;可卡猎犬
Plural Form:cocker spaniels  
un.
1.
考克斯班尼犬
2.
西班牙长耳狗