Skip to content

colorimetry

US [ˌkʌlə'rɪmətrɪ]
UK [ˌkʌlə'rɪmətrɪ]
  • n.〔电〕色度学;〔技〕比色法;比色分析;比色试验
  • Web比色法定量;色觉检查;目视比色法
n.
1.
〔电〕色度学;〔技〕比色法,比色实验
2.
比色分析
3.
比色试验
4.
色度法
5.
测色学
1.
〔电〕色度学;〔技〕比色法,比色实验
2.
比色分析
3.
比色试验
4.
色度法
5.
测色学