Skip to content

come from

US [kʌmfrʌm]
UK 
  • v.来自;出身;归因于
  • Web来自于;来源于;出生
Simple Present:comes from  Present Participle:coming from  Past Tense:came from  
v.
1.
出身;来自,出自,出于;归因于,来源于
un.
1.
向…走去;升起;解决
2.
从…产生,是…产生的;由于…而形成
3.
出自…之手,从…发出来,在…喷出,冒出来
4.
仿效
5.
经过…批准
1.
向…走去;升起;解决
2.
从…产生,是…产生的;由于…而形成
3.
出自…之手,从…发出来,在…喷出,冒出来
4.
仿效
5.
经过…批准