correlatives is correlative's Plural Form

correlative

US [kəˈrelətɪv]
UK [kə'relətɪv]
  • n.有相互关系的人[物];【语】关联词
  • adj.有相互关系的
  • Web相关字组;相依方;对应物
Plural Form:correlatives  
adj.
1.
有相互关系的,相关的 (with; to)
n.
1.
有相互关系的人[物],互相依赖的人[物],伙伴;【语】关联词,相关联词