Skip to content

counselors is counselor's Plural Form

counselor

US [ˈkaʊnsələr]
UK [ˈkaʊns(ə)lə(r)]
  • n.辅导员;顾问;法律顾问;(儿童夏令营等中的)领队[教导员]
  • Web律师;心理咨询师;参事
Plural Form:counselors  
n.
1.
顾问,参事;参赞,辅导员;法律顾问,律师
2.
(儿童夏令营等中的)领队[教导员]
na.
1.
“counsellor”的变体