crampons is crampon's Plural Form

crampon

US [ˈkræmˌpɑn]
UK [ˈkræmpɒn]
  • n.(起重,搬冰块等用的)钩铗;(登山)鞋底尖钉;【植】攀缘根
  • Web冰爪;钉鞋;金属钩
Plural Form:crampons  
n.
1.
(起重,搬冰块等用的)钩铗;(登山)鞋底尖钉
2.
【植】攀缘根,气根