duodecimal

US [ˌdjuə'desəməl]
UK [ˌdju:ə'desɪməl]
  • adj.【数】十二的;十二分之几的;十二进位制的
  • n.十二分之一;【数】十二进位制
  • Web十二进制;十二进制的;十二进位法
Plural Form:duodecimals  
adj.
1.
【数】十二的;十二分之几的;十二进位制的
n.
1.
十二分之一
2.
【数】十二进位制