dupping is dap's Present Participle

dap

US 
UK 
  • v.将钓饵轻轻放在水面上钓鱼;垂钓;(球)弹跳;(石片在水面上)漂掠
  • n.(球的)弹跳;(木材衔接处的)槽口
  • abbr.(=Draw-a-Person)【心】画人测验(为一种心理测验方法
Past Tense:dapped  Present Participle:dupping  
v.
1.
将钓饵轻轻放在水面上钓鱼;垂钓
2.
(球)弹跳;(石片在水面上)漂掠
3.
(鸟)轻捷地潜入(水中)
4.
(在木材上)切出槽口
1.
将钓饵轻轻放在水面上钓鱼;垂钓
2.
(球)弹跳;(石片在水面上)漂掠
3.
(鸟)轻捷地潜入(水中)
4.
(在木材上)切出槽口
n.
1.
(球的)弹跳
2.
(木材衔接处的)槽口
abbr.
1.
【心】(=Draw-a-Person)画人测验(为一种心理测验方法,根据接受治疗者所画人像分析其个性特征等)