Go to Bing homepage

flench

US 
UK 
  • v.剥鲸鱼或海豹的皮
  • Web割取油脂
v.
1.
剥鲸鱼或海豹的皮,取鲸鱼或海豹的油