gavels is gavel's Plural Form

gavel

US [ˈɡæv(ə)l]
UK ['ɡæv(ə)l]
  • n.〈美〉(法官,会议主席等用的)小槌;拍卖槌;石匠用的大槌
  • v.敲小槌(催促通过议案,要求注意等);要求(注意)
  • Web锤的房子
Plural Form:gavels  
n.
1.
〈美〉(法官,会议主席等用的)小槌;拍卖槌
2.
石匠用的大槌
v.
1.
敲小槌(催促通过议案,要求注意等)
2.
(用敲小槌)强行通过(议案等),要求(注意)