globing is globe's Present Participle

globe

US [ɡloʊb]
UK [ɡləʊb]
  • n.球;球状物;地球;天体
  • v.(使)成球状
  • Web定义全局变量
Plural Form:globes  Past Participle:globed  Present Participle:globing  
n.
1.
球;球状物
2.
地球,世界
3.
天体
4.
地球仪,天体仪
5.
球形容器,灯罩,灯泡
6.
【解剖学】眼球
7.
(象征王权的)小金球
8.
(英国,美国)《环球报》
1.
球;球状物
2.
地球,世界
3.
天体
4.
地球仪,天体仪
5.
球形容器,灯罩,灯泡
6.
【解剖学】眼球
7.
(象征王权的)小金球
8.
(英国,美国)《环球报》
v.
1.
(使)成球状