gutturals is guttural's Plural Form

guttural

US [ˈɡʌt(ə)rəl]
UK ['ɡʌt(ə)rəl]
  • adj.【语】颚音的;咽喉的;发出不愉快声音的
  • n.【语】颚音;颚音字母[符号]
  • Web喉音
Plural Form:gutturals  
adj.
1.
【语】颚音的,喉音的
2.
喉的,咽喉的
3.
发出不愉快声音的
n.
1.
【语】颚音,喉音;颚音字母[符号]