insolvents is insolvent's Plural Form

insolvent

US [ɪnˈsɑlvənt]
UK [ɪnˈsɒlvənt]
  • adj.破产的
  • n.破产者
  • Web资不抵债;无清偿力的;无偿付能力的
Plural Form:insolvents  
adj.
1.
无力偿付债务的,破产的
n.
1.
无力偿还债务者,破产者