Go to Bing homepage

katharometer

US [ˌkæθə'rɒmətə]
UK [kæθə'rɒmɪtə]
  • n.热导析气计;热导气体分析器;热导检测器;热导计
  • Web导热析气计;热导气体分析仪;气体分析计
Plural Form:katharometers  
n.
1.
热导析气计
2.
热导气体分析器
3.
热导检测器
4.
热导计
5.
热导池鉴定器
1.
热导析气计
2.
热导气体分析器
3.
热导检测器
4.
热导计
5.
热导池鉴定器