kent kenning is ken's Present Participle

ken

US [ken]
UK 
  • n.窝;【男名】男子名;眼界;景象
  • v.〈英〉认识;知道;〈古〉看出
Past Tense:kenned  Past Tense:kent  Present Participle:kent kenning  Present Participle:kenning  Simple Present:kens  
n.
1.
〈俚〉(盗贼等的)巢穴,窝
2.
【男名】男子名
3.
眼界,视野;景象
4.
知识范围,见地
1.
〈俚〉(盗贼等的)巢穴,窝
2.
【男名】男子名
3.
眼界,视野;景象
4.
知识范围,见地
v.
1.
〈英〉认识;知道
2.
〈古〉看出