Skip to content

litmus

US [ˈlɪtməs]
UK ['lɪtməs]
  • n.【化】石蕊;石蕊试纸
  • Web石蕊指示剂;石蕊牛乳;石蕊酒
litmus
n.
1.
石蕊(一种遇酸变红而遇碱则变蓝的物质)a substance that turns red when it touches an acid and blue when it touches an alkali
litmus paper
石蕊试纸