lustres is lustre's Plural Form

lustre

US ['lʌstər]
UK ['lʌstə(r)]
  • n.光泽;光彩;光辉;釉
  • Web有光羽纱
Plural Form:lustres  Present Participle:lustring  Past Participle:lustred  
n.
1.
光泽;光彩;光辉
2.
釉,光瓷器皿
3.
光荣,荣誉
4.
〈英〉光面呢绒[绸缎]
5.
分枝烛台,(吊挂式)分枝灯架
6.
同“lustrum”
1.
光泽;光彩;光辉
2.
釉,光瓷器皿
3.
光荣,荣誉
4.
〈英〉光面呢绒[绸缎]
5.
分枝烛台,(吊挂式)分枝灯架
6.
同“lustrum”