Skip to content

mixers is mixer's Plural Form

mixer

US [ˈmɪksər]
UK [ˈmɪksə(r)]
  • n.混合[搅拌]器;混频器;【冶】混铁炉;【无线】混频管
  • Web调音台;混合器;搅拌机
Plural Form:mixers  
n.
1.
混合[搅拌]器;【冶】混铁炉;混频器;【无线】混频管
2.
混合者
3.
交际家;交谊会;【无线】录音师