pavilioning is pavilion's Present Participle

pavilion

US [pəˈvɪlj(ə)n]
UK [pəˈvɪlɪən]
  • n.【建】大帐篷;楼阁;(临时)建筑物;【建】场馆
  • v.〈文学〉笼罩;搭建帐篷
  • Web亭子;凉亭;底部
Plural Form:pavilions  Past Participle:pavilioned  Present Participle:pavilioning  
n.
1.
【建】大帐篷;亭子,楼阁
2.
(临时)建筑物
3.
【建】场馆,展览馆
4.
【解】耳廓
5.
(医院的)分离式建筑
6.
【宝】(宝石的)底侧翻光面
1.
【建】大帐篷;亭子,楼阁
2.
(临时)建筑物
3.
【建】场馆,展览馆
4.
【解】耳廓
5.
(医院的)分离式建筑
6.
【宝】(宝石的)底侧翻光面
v.
1.
〈文学〉笼罩
2.
搭建帐篷,建亭