preferences is preference's Plural Form

preference

US [ˈpref(ə)rəns]
UK ['pref(ə)rəns]
  • n.偏爱;优先选择;【法】优先权;特惠
  • Web首选项;参数选择;偏好
Plural Form:preferences  
n.
1.
优先选择;偏爱
2.
【法】优先权;特惠;(债权人)受优先偿还的权利;选择机会
3.
优先选择物,偏爱物
4.
一种牌戏
1.
优先选择;偏爱
2.
【法】优先权;特惠;(债权人)受优先偿还的权利;选择机会
3.
优先选择物,偏爱物
4.
一种牌戏