Skip to content

reproductions is reproduction's Plural Form

reproduction

US [ˌriprəˈdʌkʃ(ə)n]
UK [ˌriːprəˈdʌkʃ(ə)n]
  • n.生殖;再生产;【心】再生作用;复制(品)
  • Web复制品;复制之迹像;复制再生
Plural Form:reproductions  
n.
1.
生殖,繁殖
2.
再生产,再现;【心】再生作用
3.
复制(品),复写,仿造;转载;翻印