rubiae
Did you mean
Sounds like
ruby
红宝石;鲁比;宝石;红玉;红宝石色;红宝石的;鲜红色;细铅字;红葡萄酒;红酒刺;把…
rubin
【男名】男子名
rubies
红宝石;鲁比;宝石;红玉;红宝石色;红宝石的;鲜红色;细铅字;红葡萄酒;红酒刺;把…
routine
常规;程序;日常工作;惯例;例行公事;日常的;常规的;一定不变的
rubia
〔画〕一种用茜草根制成的历史悠久的红色颜料
Spelled like
rubia
〔画〕一种用茜草根制成的历史悠久的红色颜料
rubied
红玉色的;深红的