savannahs is savannah's Plural Form

savannah

US [səˈvænə]
UK [sə'vænə]
  • n.(美国东南部无树)大平原;(亚洲)热带大草原;【女名】女子名
  • Web草原猫;萨凡纳猫
Plural Form:savannahs  Singular:savanna  Plural Form:savannas  
n.
1.
(美国东南部无树)大平原
2.
(亚洲)热带大草原
3.
【女名】女子名