shellack

US ['ʃelæk]
UK ['ʃelæk]
  • n.紫胶;虫胶;虫漆;洋干漆
  • v.给…涂紫胶;以虫胶处理;揍;大败(对方)
n.
1.
紫胶;虫胶;虫漆;洋干漆;漆片
2.
含虫胶的唱片原料;虫胶制剂;虫胶清漆
v.
1.
给...涂紫胶;以虫胶处理
2.
〈美俚〉打;揍;大败(对方);彻底击败
na.
1.
“shellac”的变体