take Dive
Did you mean
Sounds like
take time
需要时日;费时间
take sides
偏袒;拥护;左袒
take life
伤人性命;恕不奉告
take down
拿下;记下;拆;拆散;扯下;降下;卸下;卷起;拆毁;分开;挫其骄气;吞下去;咽下去