Go to Bing homepage

trench

US [trentʃ]
UK [trentʃ]
  • v.开畦沟;深耕;【木工】作沟槽;切开
  • n.渠;【军】战壕;【林】防火线;特伦奇
  • Web战壕防御;战壕军团;挖有沟槽的
Plural Form:trenches  
v.
1.
掘沟,开畦沟;掘翻(田地),深耕;【木工】作沟槽;切断,切开;【军】掘壕沟,用战壕防守
2.
【军】挖战壕,掘壕前进 (down; along);切断;侵犯,侵占(权利,土地等) (on; upon);接近 (on; upon)
n.
1.
沟,渠;【军】战壕,壕沟;【林】防火线
2.
特伦奇