vernatia
Did you mean
Sounds like
variation
变化;变异;变动;变分;变差;变体;演变;变量;偏差;变种;变奏曲;协变;异体;磁差;顺 …
vernation
芽型;多叶卷叠式;幼叶卷叠式
variety
品种;变化;种类;多样化;变种;项目;杂耍表演;异种;异体;杂凑
variations
变化;变异;变动;变分;变差;变体;演变;变量;偏差;变种;变奏曲;协变;异体;磁差;顺 …
varieties
品种;变化;种类;多样化;变种;项目;杂耍表演;异种;异体;杂凑
Spelled like
vernantia
脱皮;蜕皮