vocalises is vocalise's Plural Form

vocalise

US [ˈvoʊk(ə)lˌaɪz]
UK [ˈvəʊkəlaɪz]
  • n.【乐】(不用歌词而用唱名或母音来练唱)练声;练声练习曲
  • Web练声曲;发声;无言歌
Plural Form:vocalises  
n.
1.
【乐】(不用歌词而用唱名或母音来练唱)练声;练声练习曲
na.
1.
“vocalize”的变体