Skip to content

咧开嘴

1.
li
乍一看 (zhà) 户口簿(bǜ) 冷飕飕(sōu) 咧开嘴(liě)罪魁祸首(kuí) 不屈不挠(náo) 咬文嚼字(jiáo) 茅塞顿开(sè)2,解释下列词语豁达 荟...
www.1-123.com|Based on 3 pages
2.
liě li
  拧耳朵(níng nǐng)脊背(jǐ jí)咧开嘴liě liè)泛滥(nàn làn)腮帮(shāi sāi)   咨询(zī zhī)朝雨(zhāo cháo)客舍(sh…
blog.39.net|Based on 3 pages
3.
lie lie
...黝黑(you you) 衡量(heng hen) 咧开嘴lie lie) 扁担(dan dan) 曲折(qu qu) 开凿(zao zuo) 拘束(shu su) 包 …
www.docin.com|Based on 1 page