Sample Sentence

Definition:
Category:AllAll,OralOral,WrittenWritten,TitleTitle,TechnicalTechnical
Source:AllAll,DictionaryDictionary,WebWeb
Difficulty:AllAll,EasyEasy,MiddleMiddle,HardHard
9.
For enquiries and reservation, please contact Ms Becky P K Au at 2696 1948.
查询及订座请致电26961948与本院区珮琪女士联络。
zhè ge wǎng zhàn yào wèi nà xiē yǒu ( xìn yù píng jià ) xū yào de rén hé nà xiē yuàn yì qù zhí xíng rèn wu de rén men qiān xiàn dā qiáo 。