Skip to content

能不能

[néng bù néng] [néng bu néng]
v.
1.