3270

Sample Sentence

Definition:
Category:AllAll,OralOral,WrittenWritten,TitleTitle,TechnicalTechnical
Source:AllAll,DictionaryDictionary,WebWeb
Difficulty:AllAll,EasyEasy,MiddleMiddle,HardHard
7.
This is due to that special system architecture where the 3215 3270 console is line-based instead of character-based.
这归因于该系统上的32153270控制台是线型,而不是字符型的。
wǒ zài shàng hǎi mǎi jīn yōng xiǎo shuō cái shí gè ōu yuán , bìng zài wǎng shàng yuè dú yì qiān sì bǎi yè chún shǔ zhǎo nüè 。